Q:

@ Kya Baby ko Lita Kar bottle se milk pilana sakte hai #



Leta kar doodh na den. Thoda sir ucha rakhe.