Rewards
Q:

𝗠𝗮𝗺 ..𝗺𝘂𝗷𝗵𝗲 2𝗻𝗱 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵 𝗰𝗵𝗮 𝗿𝗵𝗮 𝗵𝗮𝗶..𝗸𝘆𝗮 𝗺𝗮𝗶 𝗴𝗵𝗥 𝗽𝗮𝗿 𝗯𝗻𝘆𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗸𝗻 𝗸𝗵𝗮 𝘀𝗸𝘁𝗶 𝗵𝘂..𝗽𝗹𝘇 𝘁𝗲𝗹𝗹Ji aap kha sakte hain.