Rewards
Q:

எண் மனைவிற்கு 6மாத கா்ப்பம் மகா உள்ளா் இப்போது பயணம் மேற்கொள்ளமா 100கிமிபயணம் செய்யலாம். கார் அல்லது ரயில் வண்டடியில் செய்யவும்.