Q:

robina khatoon mera bb hai bcha nahi hi raha hairobina mera bb hai bacha nahi ho rahai