• Home  /  
  • Learn  /  
  • உங்கள்கர்ப்பத்தின்முன்னேற்றத்தையும், உங்கள்குழந்தையின்வளர்ச்சியையும்சரிபார்க்ககர்ப்பத்தின்முதல்மூன்றுமாதங்களில்செய்யப்படும்ஸ்கேன்உதவுகிறது.
உங்கள்கர்ப்பத்தின்முன்னேற்றத்தையும், உங்கள்குழந்தையின்வளர்ச்சியையும்சரிபார்க்ககர்ப்பத்தின்முதல்மூன்றுமாதங்களில்செய்யப்படும்ஸ்கேன்உதவுகிறது.

உங்கள்கர்ப்பத்தின்முன்னேற்றத்தையும், உங்கள்குழந்தையின்வளர்ச்சியையும்சரிபார்க்ககர்ப்பத்தின்முதல்மூன்றுமாதங்களில்செய்யப்படும்ஸ்கேன்உதவுகிறது.

27 Feb 2019 | 1 min Read

Medically reviewed by

Author | Articles

வழக்கமாகமுதல்மூன்றுமாதம்என்பதுஎல்லாவற்றிலும்மிகவும்வியக்கத்தக்கஒன்றாகும். உங்கள்உள்ளேவளரும்ஒருபுதியஉயிரினைகண்டுபிடிப்பதில்உள்ளமகிழ்ச்சி, உங்கள்அன்புக்குரியவர்களுடன்அந்தமகிழ்ச்சியைபகிர்ந்துகொள்வது,

 

மற்றும்அடுத்தசிலமாதங்களுக்குதொடக்கத்தில்நீங்கள்பெறும்அனைத்துசிறப்புபராமரிப்புமற்றும்அரவணைப்பு, –  இவைஅனைத்தும்பொதுவாகதாயினைமிகவும்ஆசீர்வதிக்கப்பட்டராகவும்சிறப்பாகவும்உணரச்செய்யும்.

 

கர்ப்பிணிப்பெண்முதல்மூன்றுமாதங்களில்அனுபவிக்கும்தீவிரஉணர்ச்சிமாற்றங்களுடன், மருத்துவரிடம்தவறாமல்ஆலோசனைபெறும்முக்கியத்துவத்தைஅறிந்துகொள்வதுஅவசியம். சிலசோதனைகள்மற்றும்ஸ்கேன்களின்உதவியுடன்,

உங்களுடையமற்றும்உங்கள்குழந்தையின்நல்வாழ்வைஉறுதிப்படுத்திக்கொள்ளலாம். கர்பப்பையில்குழந்தையின்நிலைமற்றும்அதன்பொதுநலனைசரிபார்ப்பது, அதேபோல்எந்தபிறவிகுறைப்பாடுகளும்இருப்பதைஉறுதிசெய்வதற்காககர்ப்பகாலத்தில்ஸ்கேன்செய்யப்படும்.

 

கர்ப்பகாலத்தின்போதுஎடுக்கப்படும்அல்ட்ராசவுண்டின்வெவ்வேறுவகைகள்யாவை?

 

போதுஸ்கேன்அல்லது  அல்ட்ராசவுண்டில், ஒலிஅலைகள்ஒருஇயந்திரத்தின்மூலம்கருப்பைக்குஅனுப்பப்படுகின்றன,  மேலும்கணினிஅவற்றைபடங்களாகமாற்றுகிறது. எலும்புகள்போன்றகடினமானதிசுக்கள்வெள்ளைநிறத்தில்சித்தரிக்கப்படுகின்றன, மென்மையானதிசுக்கள்சாம்பல்நிறத்தில்சித்தரிக்கப்படுகின்றன, மேலும்ஆம்னியோடிக்திரவம்ஒலிஅலைகளைஒத்ததாகஇல்லைஎன்பதால், இதுகருப்புநிறமாகசித்தரிக்கப்படுகிறது.

 

இந்தஸ்கேன்கள்மூன்றுவகைப்படும்:

 

  • மேலேவிவரிக்கப்பட்டஒன்றுதான் 2D ஸ்கேன். இதுதேவையானதகவலைகொடுக்கும்பொதுவானஸ்கேன், ஆனால்குழந்தையின்மிகதெளிவானபடத்தைகொடுக்காது. இதுஉற்சாகமாகபெற்றோர் சற்றுகுறைவாகவேதிருப்தியளிக்கும்அனுபவமாகஇருக்கிறது.
  • ஒரு 3D குழந்தைஸ்கேன்என்பது 2D ஸ்கேனுக்குஒத்ததாகஉள்ளது, ஆனால்அதுஆழம்கொடுத்து, ஒருமுப்பரிமாணபடத்தைகொடுக்கிறது. இதுகுழந்தையின்அம்சங்களைப்புரிந்துகொள்வதைஎளிதாக்குகிறது.
  • 4D ஸ்கேன் 3D ஸ்கேன்போன்றதே, ஆனால்அதில்கூடுதலாகநேரக்கூறுஉள்ளது (நான்காவதுபரிமாணம்) குழந்தையின்இயக்கங்களைபார்க்கச்செய்கிறதுகருப்பையில்குழந்தையின்வீடியோபோன்றது.

 

முதல்மூன்றுமாதங்களுக்கானகர்ப்பகாலஅல்ட்ராசவுண்ட்அட்டவணைஎன்ன?

 

கர்ப்பகாலத்தின்போதுபல்வேறுஸ்கேன்செய்யப்படுகிறது. முதல்மூன்றுமாதங்களில்நிகழக்கூடியபல்வேறுஸ்கேன்பின்வருவனவற்றைஉள்ளடக்கியது:

  • நம்பகத்தன்மைக்கானஸ்கேன்அல்லதுஆரம்பகாலஐயத்தைப்போக்கும்ஸ்கேன் (முதல்கர்ப்பத்தின்ஸ்கேன்): இந்தஸ்கேன்வழக்கமாக 6-10 வாரங்களில்செய்யப்படவேண்டும். இதுயோனிவழியாகசெய்யப்படுகிறதுமற்றும்கர்ப்பத்திற்கானஒருஉறுதியான, சாத்தியமானஆதாரங்களைவழங்குகிறது. இதுகுழந்தையின்இதயத்துடிப்பைபார்க்கஉதவலாம். இதுவரையில், எதிர்காலபெற்றோர்களுக்குகர்ப்பத்தில்வளரும்தங்கள்குழந்தையைமுதலில்பார்க்கக்கிடைப்பதுமிகவும்சிறப்பானஒன்று. இதுகர்ப்பத்தில்குழந்தைகளின்எண்ணிக்கையைபற்றியதகவல்களையும், எந்தவிதஇரத்தப்போக்குஅல்லதுஸ்பாட்டிங்கைக்கண்டறிந்துஅதற்கானகாரணத்தைதீர்மானிக்கிறது.
  • டேட்டிங்ஸ்கேன்: இந்தஆரம்பகட்டஸ்கேன்,குழந்தை என்றுஎதிர்பார்க்கப்படும்ஒருதேதியினைஅளிக்கிறது, மேலும்குழந்தைகருப்பையில்பாதுகாப்பாகஇணைக்கப்பட்டிருக்கிறதாஎன்பதையும்குழந்தையின்நிலையையும்நிர்ணயித்துசரிபார்க்கிறது.
  • முதல்மூன்றுமாதங்களின்கடைசியில்செய்யப்படும்ஒருமுக்கியமானகர்ப்பஅல்ட்ராசவுண்ட்ஸ்கேன்நூச்சல்டிரான்ஸ்லூசென்சி (NT) ஸ்கேன்ஆகும். அதன்மிகமுக்கியநோக்கமானது, கருவில்உள்ளடவுன்ஸ்நோய்க்குறிஇருப்பதைக்கவனித்து, குழந்தையின்இதயகுறைபாடுமற்றும்குரோமோசோமல்அசாதாரணங்களைசரிபார்ப்பதாகும். இதுகர்ப்பத்தின் 11-13 வாரங்களுக்குஇடையில்செய்யப்படுகிறது. எனவே, அசாதாரணசூழ்நிலைகளில், தகவல்அறிந்துநடவடிக்கைஎடுக்கபோதுமானநேரம்இருக்கும்.

 

கர்ப்பப்பரிசோதனையுடன், தாயும்அவரதுஉடல்நலம்மற்றும்நல்வாழ்வைப்பரிசோதிக்கும்இரத்தஆய்வுமற்றும்சிறுநீர்சோதனைகளுக்குஉட்படுத்தப்படுகிறார். காலப்போக்கில்சிரமங்கள்ஏற்படுத்தக்கூடியகாரணங்களைதீர்மானிக்கஇந்தசோதனைகள்உதவும்.

 

பொதுவாக,  சுகாதாரநிலையங்கள்உங்கள்மருத்துவமனைவருகையைகுறைக்கமுக்கியசோதனைகளைஒன்றிணைக்கின்றன. உதாரணமாக, முதல்மூன்றுமாதங்களில்திரையிடல்சோதனைஎன்பதுஒருமதிப்பீடுஆகும்,

இதில்இரண்டுகுறிப்பிட்டபொருட்களைசரிபார்க்கஇரத்தபரிசோதனைமற்றும்நூச்சல்ட்ரான்ஸ்லூசென்சிக்கானஒருஅல்ட்ராசவுண்ட்சோதனைஅடங்கும். இந்தஸ்கிரீனிங்நெறிமுறைஆரம்பகாலத்திலேயேபிறவிகுறைபாடுகளைகண்டறியஅனுமதிக்கிறது.

 

உங்கள்கர்ப்பகாலத்தைமனஅழுத்தம்இன்றிஅனுபவிக்கஉங்கள்மருத்துவரிடம்கலந்தாலோசித்துஉங்கள்பல்வேறுஸ்கான்களுக்குரியகாலக்கெடுநியமனங்களை.!

 

A

gallery
send-btn