• Home  /  
 • Learn  /  
 • கருவில்சிசுவின்வளர்ச்சியைமதிப்பிடுவதற்காகவும்அத்துடன்கவலைகொள்ளும்நிலைமையைக்கண்டறிவதற்கும்கர்ப்பத்தின்இரண்டாவதுமூன்றுமாதங்களில்ஸ்கேன்செய்வதுஉதவுகிறது.
கருவில்சிசுவின்வளர்ச்சியைமதிப்பிடுவதற்காகவும்அத்துடன்கவலைகொள்ளும்நிலைமையைக்கண்டறிவதற்கும்கர்ப்பத்தின்இரண்டாவதுமூன்றுமாதங்களில்ஸ்கேன்செய்வதுஉதவுகிறது.

கருவில்சிசுவின்வளர்ச்சியைமதிப்பிடுவதற்காகவும்அத்துடன்கவலைகொள்ளும்நிலைமையைக்கண்டறிவதற்கும்கர்ப்பத்தின்இரண்டாவதுமூன்றுமாதங்களில்ஸ்கேன்செய்வதுஉதவுகிறது.

27 Feb 2019 | 1 min Read

Medically reviewed by

Author | Articles

முதல்மூன்றுமாதங்கள்முடிகையில், இன்னும்இரண்டுமீதமுள்ளன!

 

கர்ப்பத்தின்முதல்சிலவாரங்களின்குமட்டல்மற்றும்காலைநேரநலமின்மைஆகியவைபொதுவாகஇரண்டாவதுமூன்றுமாதங்களின்தொடக்கத்திலும்கர்ப்பத்தின்மகிழ்ச்சியானதருணமானதொப்பைதெரிவதுபோன்றவற்றால்திசைதிருப்பப்பட்டுகுறைந்துவிடும், இந்தநேரத்தில்சிசுவானதுவயிற்றில்உதைப்பதை உணரலாம். இந்தநேரத்தில்தான்பாதுகாப்பான, முழுகாலகர்ப்பத்தைஉறுதிசெய்யதாய்மற்றும்குழந்தையின்ஆரோக்கியத்தை மதிப்பீடுசெய்யப்படவேண்டும்.

 

கர்ப்பத்தின்போதுஅல்ட்ராசோனோகிராபி:

 

கர்ப்பத்தின்போதுஅல்ட்ராசோனோகிராஃபி (யு.எஸ்.ஜிஸ்கேனின்சுருக்கம்) அல்லதுகுழந்தைஸ்கேன்என்றுபொதுவாகஅறியப்படுவது, கருப்பைக்குஒருஇயந்திரம்மூலம்ஒருகுறிப்பிட்டஅதிர்வெண்ஒலிஅலைகளைஅனுப்புகிறது. இந்தஅலைகளின்பிரதிபலிப்புகளை, இடுப்புமண்டலத்தில்பல்வேறுவடிவங்களைத்தோற்றுவிக்கும்ஒருஉருவத்தைகம்ப்யூட்டர்உருவாக்கிபடமாக்குகிறது. இந்தபடத்தின்மூலம், சிசுவின்வளர்ச்சியின்தடம்பார்க்கவும், உருவாகக்கூடியஎந்தமுரண்பாடுகளையும்சோதிக்கஉதவுகிறது.

 

இரண்டாவதுமூன்றுமாதஅல்ட்ராசவுண்ட்அனோமலிஸ்கேன்:

 

உடற்கூறியல்ஸ்கேன் (அல்லதுஅனோமலிஸ்கேன்) என்பதுஇரண்டாம்மூன்றுமாதஅல்ட்ராசவுண்ட்ஸ்கேன்கள்அனைத்திலும்மிகமுக்கியமானஸ்கேன்ஆகும்.

உடற்கூறியல்ஸ்கேன்அல்லதுஉடற்கூறியல்அல்ட்ராசவுண்ட்வழக்கமாக 18  முதல் 22 வாரங்களுக்குஇடைப்பட்டகர்ப்பகாலத்தில்செய்யப்படுகிறது, அனைத்துமுக்கியஉறுப்புகளும்வளர்ந்துவருகிறதென்றாலும், எதாவதுசரிசெய்யும்நடவடிக்கைகள்செய்யவேண்டியிருந்தால்அதற்கானநேரம்இருக்கும். பெயர்குறிப்பிடுவதுபோல, அதுகுழந்தையின்உடற்கூறியலைமதிப்பீடுசெய்கிறது, மற்றும்ஒவ்வொருமுக்கியஉறுப்பின்சாத்தியமானவளர்ச்சியைசரிபார்க்கிறது.

 

அனோமலிஸ்கேன்கள்பின்வரும்பயன்பாடுகளுக்காகசெய்யப்படுகிறது:

 

 • கருவின்இயக்கங்களைஇதுசரிபார்க்கிறது
 • கருவளர்ச்சியைசரிபார்க்கிறது
 • அனைத்துஉள்ளுருப்புகளின்வளர்ச்சியையும்சரிபார்க்கிறது, இதயத்தின்அறைகளிலிருந்துசிறுநீரகங்கள், முதுகெலும்புஆகியவைமுற்றிலும்சரிபார்க்கப்படுகிறது
 • கருப்பையில்கருவின்சுறுசுறுப்பானஇயக்கத்தைஉறுதிப்படுத்துவதற்காகஅம்னியோடிக்திரவத்தின்அளவைஅளவிடுவது
   • நஞ்சுக்கொடிமற்றும்தொப்புள்கொடியின்நிலையைசரிபார்க்கிறது
   • எதேனும்க்ரோமோசோமல்அசாதாரணங்கள்இருப்பதைசுட்டிக்காட்டும்ஸ்கேன்கள்
   • கருப்பைவாயைபரிசோதிக்கிறதுமற்றும்மென்மையானயோனிபிரசவத்தைஉறுதிசெய்வதற்காகபிறப்புகுழாயைஅளந்துகொடுக்கிறது.

 

இவற்றுடன், மருத்துவரும்பின்வருவனவற்றைசரிப்பார்ப்பார்:

 • உள்ளகுழந்தைகளின்எண்ணிக்கை, சிலநேரங்களில்,  இது 20வாரத்திற்குபிறகேஉறுதிபடுத்தமுடியும்.
 • குழந்தையின்தலைஅமைப்புமற்றும்வடிவம்
 • பிளவுபட்டஉதடுகளைசரிப்பார்த்தல்
 • கைமற்றும்கால்விரல்களின்எண்ணிக்கையைஎண்ணும்,குழந்தையின்அவயங்கள்

 

அரிதாக, குழந்தையின்நிலைசரியாகஸ்கேன்செய்வதற்குஉகந்ததாகஇருப்பதில்லை. இந்தசந்தர்ப்பங்களில், சோனோக்ராஃபர்உங்கள்நியமனத்தைமீண்டும்திட்டமிடவாய்ப்புஉள்ளது, ஆனால்குறிப்பாகமுக்கியமானஇந்தகுழந்தைஅல்ட்ராசவுண்டினைதவறவிடக்கூடாது.

 

இந்தநிலையில்குழந்தையின்பாலினத்தைநிர்ணயிப்பதுசாத்தியம்என்றாலும், இந்தியாவில்பாலியல்உறுதிப்பாடுதடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. நாட்டில்பெண்சிசுக்கொலைஅதிகமாகஇருப்பதால், ஒவ்வொருசோனோக்ராபரும்உங்களிடமிருந்துகையெழுத்திட்டஒப்பந்தத்தைவாங்கியபிறகுமட்டுமேகுழந்தைஅல்ட்ராசவுண்டினைதொடங்குவார். கருவில்இருக்கும்சிசுவின்பாலினம்பற்றிநீங்கள்விசாரிக்கமாட்டீர்கள்என்றுஇந்தஒப்பந்தம்தெளிவாககூறுகிறது.

 

இரண்டாவதுமூன்றுமாதங்களில்பிறஸ்கேன்கள்:

 

பொதுவாகஉடற்கூறியல்ஸ்கேன்சிலஅசாதாரணத்தைகாட்டுகிறதுஎன்றால்,  மருத்துவர்அதற்குப்பின்னர்ஒன்றுஅல்லதுஅதற்குமேற்பட்டஸ்கேன்களைஎடுக்கச்சொல்லலாம். இருந்தாலும், அந்தசமயத்தில்பீதிஅடையவேண்டாம். மருத்துவருடன்உங்களின்விருப்பங்கள்அனைத்தையும்பற்றிவிவாதித்து, ஆலோசனையின்பின்னால்உள்ளகாரணங்களைபுரிந்துகொண்டுமேற்கொண்டுசெல்வதேசிறந்தவழியாகும்.

 

A

gallery
send-btn

Suggestions offered by doctors on BabyChakra are of advisory nature i.e., for educational and informational purposes only. Content posted on, created for, or compiled by BabyChakra is not intended or designed to replace your doctor's independent judgment about any symptom, condition, or the appropriateness or risks of a procedure or treatment for a given person.