• Home  /  
  • Learn  /  
  • மூன்றாவதுமூன்றுமாதங்களில்எடுக்கப்படும்சோதனைகள்மற்றும்அவற்றின்முக்கியத்துவத்திற்குமனஅழுத்தம்கொள்ளத்தேவையில்லை.
மூன்றாவதுமூன்றுமாதங்களில்எடுக்கப்படும்சோதனைகள்மற்றும்அவற்றின்முக்கியத்துவத்திற்குமனஅழுத்தம்கொள்ளத்தேவையில்லை.

மூன்றாவதுமூன்றுமாதங்களில்எடுக்கப்படும்சோதனைகள்மற்றும்அவற்றின்முக்கியத்துவத்திற்குமனஅழுத்தம்கொள்ளத்தேவையில்லை.

27 Feb 2019 | 1 min Read

Medically reviewed by

Author | Articles

மூன்றாவதுமூன்றுமாதங்களில்எடுக்கப்படும்சோதனைகள்மற்றும்அவற்றின்முக்கியத்துவத்திற்குமனஅழுத்தம்கொள்ளத்தேவையில்லை.

 

கர்ப்பத்தின்மூன்றாவதுமற்றும்கடைசிமூன்றுமாதங்கள், தாய்க்குஉணர்ச்சிகளின்கலவைகொண்டகாலமாகும். அப்படிநீங்கள்உணர்ந்தால்வாழ்க்கையின்மற்றகட்டங்களைப்போலஇந்தநேரத்தில்நிதானமாகவும்நிம்மதியாகவும்இருப்பதுமுக்கியம்என்பதைநினைவில்கொள்ளுங்கள். மூன்றாவதுமூன்றுமாதங்களில்உங்கள்கர்ப்பத்தின்முன்னேற்றம்எதிர்ப்பார்த்ததுபோல்உள்ளதைஉறுதிப்படுத்தஒருசிலகுறிப்பிட்டசோதனைகள்செய்யப்படும். உங்கள்வயது, உடல்நலம், குடும்பமருத்துவவரலாறுமற்றும்இதுபோன்றபிறகாரணிகளைப்பொறுத்து, நீங்கள்பலசோதனைகளுக்குஉட்படுத்தப்படுவீர்கள். பொதுவானமூன்றாவதுமூன்றுமாதசோதனைகள்மற்றும்அவற்றின்முக்கியத்துவத்தைப்பற்றிஇந்தகட்டுரைஉங்களுக்குத்தெரிவிக்கும்.

 

மூன்றாவதுமூன்றுமாதங்களில்என்னஎதிர்பார்க்கலாம்?

 

மூன்றாவதுமூன்றுமாதங்களின்போது, பெண்ணின்உடல்பிரசவத்தின்மிகப்பெரியபணிக்காகபடிப்படியாகதயாராகும்போது, நீங்கள்சிலஅறிகுறிகளை

 

அவை:

  • வலி, மற்றும்வீக்கம்
  • பிரசவம்பற்றியகவலை
  • குழந்தையின் இயக்கம்

 

கர்ப்பகாலத்தின்மூன்றாவதுமூன்றுமாதங்களில்மேற்கொள்ளப்படும்இரத்தபரிசோதனைகள்

 

கர்ப்பத்தின்மூன்றாவதுமூன்றுமாதங்களில்பின்வரும்இரத்தபரிசோதனைகள்அடங்கும்:

  • கொனோரியா, சிஃபிலிஸ்மற்றும்எச்..விபோன்றபாலியல்மூலம்தொற்றும்நோய்களுக்குபரிசோதனைசெய்தல்.
  • கர்ப்பகாலநீரிழிவுநோய்க்கானஇரத்தசர்க்கரை.

 

கர்ப்பகாலத்தில்மூன்றாவதுமூன்றுமாதங்களில்மேற்கொள்ளப்படும்பரிசோதனைகள்

 

இரத்தபரிசோதனைகள்தவிர, மற்ற 3 வதுமூன்றுமாதசோதனைகள்மற்றும்நடைமுறைகள்பின்வருமாறு:

 

சோதனைகுழு B ஸ்ட்ரெப்டோகோகஸ் (GBS) தொற்று

 

இதுகர்ப்பத்தின் 35-37 வாரங்களுக்குஇடையில்மேற்கொள்ளப்படுகிறது. க்ரூப் B ஸ்ட்ரெப்டோகோகஸ்புதிதாகபிறந்தகுழந்தைகளில்தீவிரதொற்றைஏற்படுத்தலாம். இந்தசோதனையோனிமற்றும்மலக்குடலைதுடைத்தெடுப்பதன்மூலம்செய்யப்படுகிறது. சோதனைநேர்மறையானதாகஇருந்தால், உடனடியாகஇரத்தநாளத்துக்குள்செலுத்தப்படும்நுண்ணுயிர்எதிர்ப்பிகள் (ஆண்டிபயோடிக்ஸ்)உடனடியாகவழங்கப்படவேண்டும். இதுகுழந்தைக்குதொற்றுஏற்படுவதற்கானவாய்ப்புகளைகுறைக்கிறது.

 

மனஅழுத்தம்அல்லாதசோதனை

 

குழந்தையிடமிருந்துஎதிர்செயலைசரிபார்க்க 26 வாரங்களுக்குப்பிறகுஎப்போதுவேண்டுமானாலும்மனஅழுத்தம்அல்லாதசோதனை (NST) செய்யலாம். இதுஉயர்ஆபத்துகருவுற்றலில்அல்லதுகுழந்தையின்இயக்கங்கள்குறையும்போதுபரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பிரசவத்திற்குகுறித்ததேதிகடந்தபின்இதுசெய்யப்படுகிறது. இருப்பினும், இயக்கமற்றகுழந்தைஆபத்தில்தான் எந்தஅவசியமும்இல்லைஎனினும்குழந்தையின்நிலைமைபற்றிஉறுதியாகதெரிந்துகொள்ளகூடுதல்சோதனைதேவைப்படலாம்.

 

உயிரியல்பியல்சுயவிவரம் (BPP)

 

26 முதல் 28 வாரங்கள்கழித்துஎந்தநேரத்திலும் BPP செய்யப்படுகிறதுமற்றும்அல்ட்ராசவுண்ட்மற்றும்NSTஆகியவைஅடங்கும். இதுகுழந்தையின்இயக்கம், ஆம்னியோடிக்திரவத்தின்அளவு, இதயதுடிப்புமறுமொழியைசரிபார்க்கபயன்படுகிறது. மறுமொழியினைநீங்களோஅல்லதுசோனோகிராபிமூலம்உங்கள்சுகாதாரபராமரிப்புவழங்குநரால்உணரப்படலாம். இந்தபரிசோதனையின்முடிவுகள்உடனடியாககிடைக்கின்றனமற்றும்உறுதியளிப்பதாகஇருக்கும்.

 

சுருக்கத்திற்கானஅழுத்தசோதனை

 

கருப்பையானது, பைடோசின்கொண்டுதூண்டப்படுகிறது, இதுஆக்ஸிடோசினின்ஒருசெயற்கைவடிவம்ஆகும். ஆக்ஸிடாஸின்என்பதுபிரசவத்தின்போதுசுரக்கும்ஹார்மோன்ஆகும், இதுகருப்பைச்சுருக்கத்தைஏற்படுத்துகிறது. இந்தசோதனை,கருவின்இதயவிகிதத்தில்சுருக்கத்தினால்ஏற்படும்விளைவுகளைமதிப்பிடுவதற்குஉதவுகிறது. மனஅழுத்தம்அல்லாதசோதனைஅல்லதுஉயிரியல்சுயவிவரமானதுஒருசிக்கலைகுறிக்கும்போது, சுருக்கத்திற்கானஅழுத்தசோதனைசெய்யப்படுகிறது. இதுசுருங்கும்போதுகுழந்தையின்இதயதுடிப்புநிலைப்புத்தன்மையைகாட்டஉதவும். இதுபிரசவவலியைதூண்டுவதற்கும்செய்யப்படலாம்.

 

அல்ட்ராசோனோகிராபி

 

கருவின்நிலையைஅறிந்துபிரசவத்திற்கானநாளைகுறிக்கஉங்களுக்குஅல்ட்ராசவுண்ட்செய்யப்படும்.  சாதாரணபிரசவமாஅல்லதுஅறுவைசிகிச்சைமூலமாகவாஎன்பதைதீர்மானிக்கவும்இதுஉதவுகிறது.

கருவுற்றிருக்கும்போதுநீங்கள்ஏதேனும்குறிப்பிட்டஅறிகுறியைஎதிர்கொண்டால், மூன்றாவதுமூன்றுமாதசோதனைகளுடன்கூடுதலாகஉங்கள்மருத்துவர்மூலம்அறிவுறுத்தப்பட்டசோதனைகளைநீங்கள்செய்யவேண்டும்.

 

குறித்தபொறுப்புத்துறப்பு:இந்தகட்டுரையில்உள்ளதகவல்குறிப்பாகவோஅல்லதுதொழில்முறைமருத்துவஆலோசனை, நோய்கண்டறிதல்அல்லதுசிகிச்சைக்குஒருமாற்றாகவோகுறிக்கப்படவில்லை. எப்போதும்உங்கள்மருத்துவரின்ஆலோசனையைபெறவும்.

 

A

gallery
send-btn