ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು : 7 - 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ

ಏಳು ತಿಂಗಳು

 

  1. ಮೋಟಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆ

 

ಮಗುವನ್ನು ಕೂರಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೀಳದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಗು ಕುಳಿತುಕೊಳ ಬಹುದು.

ಮಗುವನ್ನು ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸಿದಾಗ , ಮಗು ತನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಬಹುದು ; ಮಗು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.

ಮಗು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೋರೆ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಮಗು ಆಟಿಕೆ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದೆ ತೆವಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

ಈಗ ಮಗು ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕಟ್ ಅನ್ನು ತಾನೇ ತಿನ್ನಲ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

 

  1. ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

 

ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಮಗು ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ.

ಅವಳು ಈಗ 'ಪೀಕ್--ಬೂ' ಅಂತಹ ಸರಳ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾಳೆ.

 

  1. ಭಾಷಣ ಕಲಿಕೆ

 

ಅವಳು ಈಗ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು "ಡಾ-ಡಾ" ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು "ಮಾ", "ಗೂ" ಅಥವಾ "ಡಾ" ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಯು ಹೇಳಬಹುದು.

 

ಎಂಟು ತಿಂಗಳು

  1. ಮೋಟಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆ

 

ಮಗುವನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಗುವು ಬೀಳದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೋರೆ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಆಕೆಯ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸದಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ  ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

 

  1. ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:

 

ಮಗುವು ಒಂದು ಆಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ.  ಆಗ ಮಗುವು ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಈಗ ಅವಳು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರಚ್ಚೆಯಿಡಿತ್ತಾಳೆ.

 

  1. ಭಾಷಣ ಕಲಿಕೆ

ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ  ಇದ್ದರು, ಆಕೆ ಈಗ ಲಘು ಶಬ್ದಗಳಿಗಿಂತ ಮೃದು ಪಿಸುಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

 

#babychakrakannada

Baby

Read More
ಕನ್ನಡ

Leave a Comment

Recommended Articles