ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫ್ಲೂನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫ್ಲೂನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ

12 Jul 2021 | 1 min Read

Citywise

Author | 6 Articles

ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಲೂ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ.

 

A

gallery
send-btn